เทศบาลตำบลบางนอน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บางนอน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบางนอน เลขที่ 144/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง รหัสไปรษณีย์ 85000 โทร/โทรสาร : 077-826809ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 181
account_box คณะผู้บริหาร
นายชลา มีมะแม
นายกเทศมนตรีตำบลบางนอน
โทร : 090-482-2298
นายชลา มีมะแม
นายกเทศมนตรีตำบลบางนอน
โทร : 090-482-2298
นายจิตติ เลิศศักดิ์วานิช
รองนายกเทศมนตรีตำบลบางนอน
โทร : 081-893-0405
นายจิตติ เลิศศักดิ์วานิช
รองนายกเทศมนตรีตำบลบางนอน
โทร : 081-893-0405
นายบุญเลิศ อินทร์จันทร์
รองนายกเทศมนตรีตำบลบางนอน
โทร : 081-535-4178
นายบุญเลิศ อินทร์จันทร์
รองนายกเทศมนตรีตำบลบางนอน
โทร : 081-535-4178
นายธนวัฒน์ เหล่าสุทธิวงศ์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบางนอน
โทร : 090-172-5375
นายธนวัฒน์ เหล่าสุทธิวงศ์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบางนอน
โทร : 090-172-5375
นางอรุณรัตน์ ใสสุข
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบางนอน
โทร : 090-482-2298
นางอรุณรัตน์ ใสสุข
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบางนอน
โทร : 090-482-2298
account_box สมาชิกสภา
นายอดุล สุขแดง
ประธานสภาเทศบาล
นายอดุล สุขแดง
ประธานสภาเทศบาล
นายเกษม อินทร์ช่วย
รองประธานสภาเทศบาล
นายเกษม อินทร์ช่วย
รองประธานสภาเทศบาล
นางกาญจนี ยศธำรง
เลขานุการสภาเทศบาล
นางกาญจนี ยศธำรง
เลขานุการสภาเทศบาล
นายกิตตินันท์ เพ็ชรฉิม
สท. เขต 1
นายกิตตินันท์ เพ็ชรฉิม
สท. เขต 1
นายธนะ สุพักดี
สท.เขต 1
นายธนะ สุพักดี
สท.เขต 1
นายประทีป คงมีศรี
สท.เขต 1
นายประทีป คงมีศรี
สท.เขต 1
นางนิติกานต์ วิรุฬรักษ์สกุล
สท. เขต 1
นางนิติกานต์ วิรุฬรักษ์สกุล
สท. เขต 1
น.ส.ธัญชนก สินเจริญ
สท.เขต 1
น.ส.ธัญชนก สินเจริญ
สท.เขต 1
นายเกษม อินทร์ช่วย
สท. เขต 2
นายเกษม อินทร์ช่วย
สท. เขต 2
ร.ต.ต. วิสูตร บุญญวงศ์
สท. เขต 2
ร.ต.ต. วิสูตร บุญญวงศ์
สท. เขต 2
นางทัศนีย์ จันทน์ดี
สท. เขต 2
นางทัศนีย์ จันทน์ดี
สท. เขต 2
นายพินิตย์ คงเพ็ชร
สท. เขต 2
นายพินิตย์ คงเพ็ชร
สท. เขต 2
นายราเชนทร์ สังข์ช่วย
สท. เขต 2
นายราเชนทร์ สังข์ช่วย
สท. เขต 2
นายอัครชัย เอกพันธ์พงศ์
สท. เขต 2
นายอัครชัย เอกพันธ์พงศ์
สท. เขต 2
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายณัฐพร ดวงแป้น
ปลัดเทศบาลตำบลบางนอน
โทร : 081-271-1001
นายณัฐพร ดวงแป้น
ปลัดเทศบาลตำบลบางนอน
โทร : 081-271-1001
นางกาญจนี ยศธำรง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 086-943-6611
นางกาญจนี ยศธำรง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 086-943-6611
นางจรรยา เต็มพร้อม
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 090-868-6635
นางจรรยา เต็มพร้อม
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 090-868-6635
นายอธิวัฒน์ ผุสดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 089-724-5859
นายอธิวัฒน์ ผุสดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 089-724-5859
-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
account_box สำนักปลัด
นางกาญจนี ยศธำรง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 086-943-6611
นางกาญจนี ยศธำรง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 086-943-6611
นางวันเพ็ญ จ้านสกุล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางวันเพ็ญ จ้านสกุล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวชุติมา สมชาติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวชุติมา สมชาติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวสุภาวรรณ นันแจ้ง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวสุภาวรรณ นันแจ้ง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายนันทน์พล ช่วยแก้ว
นิติกรชำนาญการ
นายนันทน์พล ช่วยแก้ว
นิติกรชำนาญการ
นายศรายุทธ เสือดาว
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายศรายุทธ เสือดาว
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายบุญฤทธิ์ จุลเขต
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายบุญฤทธิ์ จุลเขต
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวสุจิตรา เสาว์แก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุจิตรา เสาว์แก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายตะวัน มาตรวิรัตน์
พนักงานขับรภยนต์
นายตะวัน มาตรวิรัตน์
พนักงานขับรภยนต์
นายวินัย วรสิงห์
พนักงานขับรภยนต์
นายวินัย วรสิงห์
พนักงานขับรภยนต์
นายสำเนา อยู่คง
พนักงานขับรถยนต์
นายสำเนา อยู่คง
พนักงานขับรถยนต์
นายวัลลภ จิตรจะ
พนักงานขับรถยนต์
นายวัลลภ จิตรจะ
พนักงานขับรถยนต์
นายนพพร รัชกาล
คนงานประจำรถขยะ
นายนพพร รัชกาล
คนงานประจำรถขยะ
นายพนม เวศรินทร์
คนงานประจำรถขยะ
นายพนม เวศรินทร์
คนงานประจำรถขยะ
นายปิยะ แย้มลังกา
คนงานประจำรถขยะ
นายปิยะ แย้มลังกา
คนงานประจำรถขยะ
นายบาหยัน หมื่นจิตร
คนงานประจำรถขยะ
นายบาหยัน หมื่นจิตร
คนงานประจำรถขยะ
นายอัครเดช ชัยสวัสดิ์
คนงานประจำรถขยะ
นายอัครเดช ชัยสวัสดิ์
คนงานประจำรถขยะ
นายทศพล ไพฑุรย์
คนงานประจำรถขยะ
นายทศพล ไพฑุรย์
คนงานประจำรถขยะ
นายอุดมศักดิ์ เกตุฤทธิ์
คนงานประจำรถขยะ
นายอุดมศักดิ์ เกตุฤทธิ์
คนงานประจำรถขยะ
นายเนติราช ไชยรัตน์
คนงานประจำรถขยะ
นายเนติราช ไชยรัตน์
คนงานประจำรถขยะ
นายสมหมาย ผอมกลัด
คนงานประจำรถขยะ
นายสมหมาย ผอมกลัด
คนงานประจำรถขยะ
นายวิชิต หัสทน
คนงานประจำรถขยะ
นายวิชิต หัสทน
คนงานประจำรถขยะ
นายสหชัย เพ็ชรวรรณ
นักการ
นายสหชัย เพ็ชรวรรณ
นักการ
นางชูใจ ใยแก้ว
คนงานทั่วไป
นางชูใจ ใยแก้ว
คนงานทั่วไป
นางพรรณี ไชยทิพย์
คนงานทั่วไป
นางพรรณี ไชยทิพย์
คนงานทั่วไป
นายวิทย์ธวัช ยมจันทร์
คนงานทั่วไป
นายวิทย์ธวัช ยมจันทร์
คนงานทั่วไป
นายจำนิ เพ็ชรฉิม
พนักงานดับเพลิง
นายจำนิ เพ็ชรฉิม
พนักงานดับเพลิง
นายศิริพงษ์ สมจิตร
พนักงานดับเพลิง
นายศิริพงษ์ สมจิตร
พนักงานดับเพลิง
นายอภิสิทธ์ ทองกุล
พนักงานดับเพลิง
นายอภิสิทธ์ ทองกุล
พนักงานดับเพลิง
นายปิยะณัฐ พรหมจรรย์
พนักงานดับเพลิง
นายปิยะณัฐ พรหมจรรย์
พนักงานดับเพลิง
นายสัมพันธ์ ยิ่งขจร
พนักงานดับเพลิง
นายสัมพันธ์ ยิ่งขจร
พนักงานดับเพลิง
นายนรฤทธิ์ วิเศษสิทธิ์
พนักงานดับเพลิง
นายนรฤทธิ์ วิเศษสิทธิ์
พนักงานดับเพลิง
account_box กองคลัง
นางจรรยา เต็มพร้อม
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 090-868-6635
นางจรรยา เต็มพร้อม
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 090-868-6635
น.ส.พิมพ์พิชชา หงษ์บุญญารักษ์
นักบริหารงานการคลัง
น.ส.พิมพ์พิชชา หงษ์บุญญารักษ์
นักบริหารงานการคลัง
นางวันทนา ศรียุก
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางวันทนา ศรียุก
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
น.ส.เยาวลักษณ์ แสงสุวรรณ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
น.ส.เยาวลักษณ์ แสงสุวรรณ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวบุญพา เย็นบ้านควน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวบุญพา เย็นบ้านควน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวชุติปภา จัตุรงค์บุญญา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวชุติปภา จัตุรงค์บุญญา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นายธวัช ฤทธิวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายธวัช ฤทธิวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.สมรักษ์ สวิญญาณกทรัพย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
น.ส.สมรักษ์ สวิญญาณกทรัพย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางณภัทร พรหมมาก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางณภัทร พรหมมาก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายศุภชัย บุญเซ็ก
ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
นายศุภชัย บุญเซ็ก
ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
นางสาวมารศรี ช่วยฉ่ำ
คนงานทั่วไป
นางสาวมารศรี ช่วยฉ่ำ
คนงานทั่วไป
account_box กองช่าง
นายอธิวัฒน์ ผุสดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 089-724-5859
นายอธิวัฒน์ ผุสดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 089-724-5859
นายสุขโข สัตยวิจิตร
นักบริหารงานช่าง
นายสุขโข สัตยวิจิตร
นักบริหารงานช่าง
นายประยุทธ วิลัยศรี
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายประยุทธ วิลัยศรี
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายถาวร สุขช่วย
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายถาวร สุขช่วย
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นางศิริพร เช้าวังเย็น
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางศิริพร เช้าวังเย็น
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวศรีสุดา จูงศิริ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศรีสุดา จูงศิริ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสมศักดิ์ ศรีคง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายสมศักดิ์ ศรีคง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายสนธยา วงค์กลาง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายสนธยา วงค์กลาง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายนิพน ขาวเขาอ้อ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายนิพน ขาวเขาอ้อ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายพรประสิทธิ์ ล้านเกตุบุตร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายพรประสิทธิ์ ล้านเกตุบุตร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายอุดม นันทแจ้ง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายอุดม นันทแจ้ง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายศราวุธ ศรีม่วง
พนักงานขับรถยนต์
นายศราวุธ ศรีม่วง
พนักงานขับรถยนต์
นายธนวัฒน์ ทวารา
พนักงานขับรถยนต์
นายธนวัฒน์ ทวารา
พนักงานขับรถยนต์
นายอุดมศักดิ์ ล้านเกตุบุตร
คนงานผลิตน้ำประปา
นายอุดมศักดิ์ ล้านเกตุบุตร
คนงานผลิตน้ำประปา
นายวิชาญ ทิวคง
คนงานผลิตน้ำประปา
นายวิชาญ ทิวคง
คนงานผลิตน้ำประปา
นายสุเตือน เวศรินทร์
คนงานทั่วไป
นายสุเตือน เวศรินทร์
คนงานทั่วไป
นายณัฐวุฒิ วงค์กลาง
คนงานทั่วไป
นายณัฐวุฒิ วงค์กลาง
คนงานทั่วไป
นายวิโรจน์ หัสทน
คนงานทั่วไป
นายวิโรจน์ หัสทน
คนงานทั่วไป
นายอมร เพ็ชรฉิม
คนงานทั่วไป
นายอมร เพ็ชรฉิม
คนงานทั่วไป
นายไช เชื้อกล้า
คนงานทั่วไป
นายไช เชื้อกล้า
คนงานทั่วไป
นายวีระพล ยืนยง
คนงานทั่วไป
นายวีระพล ยืนยง
คนงานทั่วไป
นายต้นตระการ จุลเขตต์
คนงานทั่วไป
นายต้นตระการ จุลเขตต์
คนงานทั่วไป
นายวีรวุฒิ วั่นโทน
คนงานทั่วไป
นายวีรวุฒิ วั่นโทน
คนงานทั่วไป
account_box กองการศึกษา
นายณัฐพร ดวงแป้น
รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายณัฐพร ดวงแป้น
รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางวิภา ธนบัตร
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางวิภา ธนบัตร
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางสาวจารุภา รัตนเทพี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวจารุภา รัตนเทพี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวอรนิชา วิชิต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอรนิชา วิชิต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสิริมา ปิสาด
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสิริมา ปิสาด
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสายฝน สุวรรณี
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสายฝน สุวรรณี
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววรรณิสา เพชรวรรณ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววรรณิสา เพชรวรรณ
ผู้ดูแลเด็ก
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวกัญจนา รัตนเทพี
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
นางสาวกัญจนา รัตนเทพี
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
นายชลา มีมะแม
นายกเทศมนตรีตำบลบางนอน
โทร : 090-482-2298
นายชลา มีมะแม
นายกเทศมนตรีตำบลบางนอน
โทร : 090-482-2298
นายณัฐพร ดวงแป้น
ปลัดเทศบาลตำบลบางนอน
โทร : 081-271-1001
นายณัฐพร ดวงแป้น
ปลัดเทศบาลตำบลบางนอน
โทร : 081-271-1001
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร