เทศบาลตำบลบางนอน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บางนอน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบางนอน เลขที่ 144/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง รหัสไปรษณีย์ 85000 โทร/โทรสาร : 077-826809ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 164
account_box กองคลัง
นางจรรยา เต็มพร้อม
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 090-868-6635
นางจรรยา เต็มพร้อม
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 090-868-6635
น.ส.พิมพ์พิชชา หงษ์บุญญารักษ์
นักบริหารงานการคลัง
น.ส.พิมพ์พิชชา หงษ์บุญญารักษ์
นักบริหารงานการคลัง
นางวันทนา ศรียุก
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางวันทนา ศรียุก
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
น.ส.เยาวลักษณ์ แสงสุวรรณ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
น.ส.เยาวลักษณ์ แสงสุวรรณ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวบุญพา เย็นบ้านควน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวบุญพา เย็นบ้านควน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวชุติปภา จัตุรงค์บุญญา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวชุติปภา จัตุรงค์บุญญา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นายธวัช ฤทธิวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายธวัช ฤทธิวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.สมรักษ์ สวิญญาณกทรัพย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
น.ส.สมรักษ์ สวิญญาณกทรัพย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางณภัทร พรหมมาก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางณภัทร พรหมมาก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายศุภชัย บุญเซ็ก
ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
นายศุภชัย บุญเซ็ก
ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
นางสาวมารศรี ช่วยฉ่ำ
คนงานทั่วไป
นางสาวมารศรี ช่วยฉ่ำ
คนงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายชลา มีมะแม
นายกเทศมนตรีตำบลบางนอน
โทร : 090-482-2298
นายชลา มีมะแม
นายกเทศมนตรีตำบลบางนอน
โทร : 090-482-2298
นายณัฐพร ดวงแป้น
ปลัดเทศบาลตำบลบางนอน
โทร : 081-271-1001
นายณัฐพร ดวงแป้น
ปลัดเทศบาลตำบลบางนอน
โทร : 081-271-1001
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร