messager
 
เทศบาลตำบลบางนอน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บางนอน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
account_box กองคลัง
นางจรรยา เต็มพร้อม
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 090-868-6635
น.ส.พิมพ์พิชชา หงษ์บุญญารักษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางสาววันทนา ศรียุก
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
น.ส.เยาวลักษณ์ แสงสุวรรณ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวบุญพา เย็นบ้านควน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางรัชนีวรรณ อนันตสุข
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวชุติปภา จัตุรงค์บุญญา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
น.ส.สิริอร สัญญากิจ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นายธวัช ฤทธิวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.สมรักษ์ สวิญญาณกทรัพย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวณภัทร พูลสุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายศุภชัย บุญเซ็ก
ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
นางสาวมารศรี ช่วยฉ่ำ
คนงานทั่วไป