messager
 
เทศบาลตำบลบางนอน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บางนอน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
account_box กองช่าง
นายอธิวัตน์ ผุสดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 089-724-5859
นายสุขโข สัตยวิจิตร
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายประยุทธ วิลัยศรี
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายถาวร สุขช่วย
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายสมศักดิ์ ศรีคง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
น.ส.สุภัคธธิดา รักร่วม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสนธยา วงค์กลาง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายนิพน ขาวเขาอ้อ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายพรประสิทธิ์ ล้านเกตุบุตร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายอุดม นันแจ้ง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายศราวุธ ศรีม่วง
พนักงานขับรถยนต์
นายธนวัฒน์ ทวารา
พนักงานขับรถยนต์
นายอุดมศักดิ์ ล้านเกตุบุตร
คนงานผลิตน้ำประปา
นายวิชาญ ทิวคง
คนงานผลิตน้ำประปา
นายสุเตือน เวศรินทร์
คนงานทั่วไป
นายณัฐวุฒิ วงค์กลาง
คนงานทั่วไป
นายวิโรจน์ หัสทน
คนงานทั่วไป
นายอมร เพ็ชรฉิม
คนงานทั่วไป
นายไช เชื้อกล้า
คนงานทั่วไป
นายวีระพล ยืนยง
คนงานทั่วไป
นายต้นตระการ จุลเขตต์
คนงานทั่วไป
นายวีรวุฒิ วั่นโทน
คนงานทั่วไป