messager
 
เทศบาลตำบลบางนอน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บางนอน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
picture_as_pdf กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 850
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 279
พระราชบัญญัติ เทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202
แก้คำผิด ระเบียบกระทรวงมหาดไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1