messager
 
เทศบาลตำบลบางนอน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บางนอน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
info_outline วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์
"ชุมชนน่าอยู่ ประชาร่วมใจ ธรรมาภิบาลก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล"
พันธกิจ
เป้าประสงค์ (พันธกิจ) 1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 2. ปรับปรุงและพัฒนาการรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบ ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 5. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดศึกษาของเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 6. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 7. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการที่ดี 9. ส่งเสริมและสนับสนุนการสืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น