เทศบาลตำบลบางนอน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บางนอน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
account_box สำนักปลัด
นางกาญจนี ยศธำรง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 086-943-6611
นางวันเพ็ญ จ้านสกุล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวชุติมา สมชาติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวสุภาวรรณ นันแจ้ง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายนันทน์พล ช่วยแก้ว
นิติกรชำนาญการ
นายศรายุทธ เสือดาว
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายบุญฤทธิ์ จุลเขต
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวสุจิตรา เสาว์แก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายตะวัน มาตรวิรัตน์
พนักงานขับรภยนต์
นายวินัย วรสิงห์
พนักงานขับรภยนต์
นายสำเนา อยู่คง
พนักงานขับรถยนต์
นายวัลลภ จิตรจะ
พนักงานขับรถยนต์
นายนพพร รัชกาล
คนงานประจำรถขยะ
นายพนม เวศรินทร์
คนงานประจำรถขยะ
นายปิยะ แย้มลังกา
คนงานประจำรถขยะ
นายบาหยัน หมื่นจิตร
คนงานประจำรถขยะ
นายอัครเดช ชัยสวัสดิ์
คนงานประจำรถขยะ
นายทศพล ไพฑุรย์
คนงานประจำรถขยะ
นายอุดมศักดิ์ เกตุฤทธิ์
คนงานประจำรถขยะ
นายเนติราช ไชยรัตน์
คนงานประจำรถขยะ
นายสมหมาย ผอมกลัด
คนงานประจำรถขยะ
นายวิชิต หัสทน
คนงานประจำรถขยะ
นายสหชัย เพ็ชรวรรณ
นักการ
นางชูใจ ใยแก้ว
คนงานทั่วไป
นางพรรณี ไชยทิพย์
คนงานทั่วไป
นายวิทย์ธวัช ยมจันทร์
คนงานทั่วไป
นายจำนิ เพ็ชรฉิม
พนักงานดับเพลิง
นายศิริพงษ์ สมจิตร
พนักงานดับเพลิง
นายอภิสิทธ์ ทองกุล
พนักงานดับเพลิง
นายปิยะณัฐ พรหมจรรย์
พนักงานดับเพลิง
นายสัมพันธ์ ยิ่งขจร
พนักงานดับเพลิง
นายนรฤทธิ์ วิเศษสิทธิ์
พนักงานดับเพลิง