เทศบาลตำบลบางนอน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บางนอน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
account_box สำนักปลัด
นางกาญจนี ยศธำรง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 086-943-6611
น.ส.กัลยพัทธ การดี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางวันเพ็ญ จ้านสกุล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวชุติมา สมชาติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวสุภาวรรณ นันแจ้ง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายบุญฤทธิ์ จุลเขต
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวสุจิตรา เสาว์แก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายตะวัน มาตรวิรัตน์
พนักงานขับรถยนต์
นายสหชัย เพ็ชรวรรณ
นักการ
นางชูใจ ใยแก้ว
คนงานทั่วไป
นางพรรณี ไชยทิพย์
คนงานทั่วไป
นายวิทย์ธวัช ยมจันทร์
คนงานทั่วไป
นายจำนิ เพ็ชรฉิม
พนักงานดับเพลิง
นายอภิสิทธ์ ทองกุล
พนักงานดับเพลิง
นายปิยะณัฐ พรหมจรรย์
พนักงานดับเพลิง
นายสัมพันธ์ ยิ่งขจร
พนักงานดับเพลิง
นายศิริชัย รักขันโท
พนักงานดับเพลิง
นายสุรกิจ มีสถิตย์
พนักงานดับเพลิง
นายรัชกาล กุ้ยติ้ว
พนักงานดับเพลิง