messager
 
เทศบาลตำบลบางนอน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บางนอน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
account_box สมาชิกสภา
นายอดุล สุขแดง
ประธานสภาเทศบาล
นายเกษม อินทร์ช่วย
รองประธานสภาเทศบาล
นางกาญจนี ยศธำรง
เลขานุการสภาเทศบาล
นายกิตตินันท์ เพ็ชรฉิม
สท. เขต 1
นายธนะ สุพักดี
สท.เขต 1
นายประทีป คงมีศรี
สท.เขต 1
นางนิติกานต์ วิรุฬรักษ์สกุล
สท. เขต 1
น.ส.ธัญชนก สินเจริญ
สท.เขต 1
นายเกษม อินทร์ช่วย
สท. เขต 2
ร.ต.ต. วิสูตร บุญญวงศ์
สท. เขต 2
นางทัศนีย์ จันทน์ดี
สท. เขต 2
นายพินิตย์ คงเพ็ชร
สท. เขต 2
นายราเชนทร์ สังข์ช่วย
สท. เขต 2
นายอัครชัย เอกพันธ์พงศ์
สท. เขต 2