เทศบาลตำบลบางนอน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บางนอน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบางนอน เลขที่ 144/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง รหัสไปรษณีย์ 85000 โทร/โทรสาร : 077-826809ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 176
account_box สมาชิกสภา
นายอดุล สุขแดง
ประธานสภาเทศบาล
นายอดุล สุขแดง
ประธานสภาเทศบาล
นายเกษม อินทร์ช่วย
รองประธานสภาเทศบาล
นายเกษม อินทร์ช่วย
รองประธานสภาเทศบาล
นางกาญจนี ยศธำรง
เลขานุการสภาเทศบาล
นางกาญจนี ยศธำรง
เลขานุการสภาเทศบาล
นายกิตตินันท์ เพ็ชรฉิม
สท. เขต 1
นายกิตตินันท์ เพ็ชรฉิม
สท. เขต 1
นายธนะ สุพักดี
สท.เขต 1
นายธนะ สุพักดี
สท.เขต 1
นายประทีป คงมีศรี
สท.เขต 1
นายประทีป คงมีศรี
สท.เขต 1
นางนิติกานต์ วิรุฬรักษ์สกุล
สท. เขต 1
นางนิติกานต์ วิรุฬรักษ์สกุล
สท. เขต 1
น.ส.ธัญชนก สินเจริญ
สท.เขต 1
น.ส.ธัญชนก สินเจริญ
สท.เขต 1
นายเกษม อินทร์ช่วย
สท. เขต 2
นายเกษม อินทร์ช่วย
สท. เขต 2
ร.ต.ต. วิสูตร บุญญวงศ์
สท. เขต 2
ร.ต.ต. วิสูตร บุญญวงศ์
สท. เขต 2
นางทัศนีย์ จันทน์ดี
สท. เขต 2
นางทัศนีย์ จันทน์ดี
สท. เขต 2
นายพินิตย์ คงเพ็ชร
สท. เขต 2
นายพินิตย์ คงเพ็ชร
สท. เขต 2
นายราเชนทร์ สังข์ช่วย
สท. เขต 2
นายราเชนทร์ สังข์ช่วย
สท. เขต 2
นายอัครชัย เอกพันธ์พงศ์
สท. เขต 2
นายอัครชัย เอกพันธ์พงศ์
สท. เขต 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายชลา มีมะแม
นายกเทศมนตรีตำบลบางนอน
โทร : 090-482-2298
นายชลา มีมะแม
นายกเทศมนตรีตำบลบางนอน
โทร : 090-482-2298
นายณัฐพร ดวงแป้น
ปลัดเทศบาลตำบลบางนอน
โทร : 081-271-1001
นายณัฐพร ดวงแป้น
ปลัดเทศบาลตำบลบางนอน
โทร : 081-271-1001
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร