messager
 
เทศบาลตำบลบางนอน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บางนอน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
group ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลบางนอน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน 1. นายบุญจริง แก้วนาบอน ดำรงตำแหน่ง วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 - วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2541 2. นายบุญยอด เขียวแดง ดำรงตำแหน่ง วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2541 - วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 3. นายประพจน์ คชสิงห์ ดำรงตำแหน่ง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2542 - วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 4. นายสมชาย ศิลาพันธ์ ดำรงตำแหน่ง วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 - วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 5. นายบุญจริง แก้วนาบอน ดำรงตำแหน่ง วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2542 - วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 6. นายมนัส จุลเขตต์ ดำรงตำแหน่ง วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2546 - วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2550 7. นายบุญจริง แก้วนาบอน ดำรงตำแหน่ง วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2550 - วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เทศบาลตำบลบางนอน 1. ดาบตำรวจประนอม รอดแคล้ว ดำรงตำแหน่ง วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2555 - วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 2. นายชลา มีมะแม ดำรงตำแหน่ง วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน