messager
 
เทศบาลตำบลบางนอน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บางนอน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
public สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลบางนอน
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลบางนอน
(๑) ด้านกายภาพ ที่ตั้ง เทศบาลตำบลบางนอน ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๔ /๑ หมู่ที่ ๓ ถนนเพชรเกษม ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง พิกัด ๔๗ P ๐๔๖๒๐๖๘ UTM ๑๑๐๔๒๔๕ มีประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบางนอนตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๘ ต่อมามีประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลบางนอนเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ และมีดวงตราประจำตำบลเป็นรูปพระพุทธรูป ปางไสยาสน์ (พระนอน) เทศบาลตำบลบางนอน ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองระนองประมาณ ๔ กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด ๔๓,๘๔๐ ไร่หรือ ๗๐.๑๔ ตารางกิโลเมตร อาณาเขต เทศบาลตำบลบางนอน มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง อำเภอละอุ่น ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง 1.1 ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพื้นที่และลักษณะภูมิประเทศของตำบลบางนอน บริเวณตอนกลางของตำบลมีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบค่อนข้างน้อย ส่วนที่ลาดชันถึงภูเขาอยู่ทางทิศตะวันออกของตำบล พื้นที่ราบริมถนนเพชรเกษมเป็นพื้นที่ผ่านการทำเหมืองแร่มาก่อนจึงเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ (ขุมเหมือง) โดยมีพื้นที่ภูเขา ประมาณ ๗๐ % พื้นที่ราบ ๓๐ % ของจำนวนพื้นที่ทั้งหมด 1.2 ลักษณะภูมิอากาศ สภาพภูมิอากาศไม่ร้อนจัดหรือหนาวจัดเกินไป ส่วนใหญ่ฝนตกชุกประมาณ ๖ เดือนเนื่องจากได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ในช่วงเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม ของทุกปี 1.3 เขตการปกครอง เทศบาลตำบลบางนอน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๔ หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ ๑ บ้านบางนอนใน หมู่ที่ ๒ บ้านเขาพริกไทย หมู่ที่ ๓ บ้านบางนอนนอก หมู่ที่ ๔ บ้านหลุมถ่าน 1.4 ลักษณะของดิน สภาพดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตร เพราะเป็นดินร่วน 2. ด้านการเมือง/การปกครอง 2.1 เขตการปกครอง การปกครอง แบ่งออกเป็น 4 หมู่บ้าน 2.2 การเลือกตั้ง การเลือกตั้งแบ่งออกเป็น 4 หมู่บ้าน 1. เขตเลือกตั้งที่ 1 หมู่ที่ 1 บ้านบางนอนใน 2. เขตเลือกตั้งที่ 1 หมู่ที่ 3 บ้านบางนอนนอก (บางส่วน) 3. เขตเลือกตั้งที่ 2 หมู่ที่ 3 บ้านบางนอนนอก (บางส่วน) 4. เขตเลือกตั้งที่ 2 หมู่ที่ 2 บ้านเขาพริกไทย 5. เขตเลือกตั้งที่ 2 หมู่ที่ 4 บ้านหลุมถ่าน 3. ประชากร 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร ประชากรทั้งสิ้น 14,187 คน แยกเป็นชาย 7,027 คน หญิง 7,160 คน 4. สภาพทางสังคม 4.1 การศึกษา 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางนอน มีผู้ดูแลเด็ก 3 คน เริ่มมีการเรียนการสอนครั้งแรกในปี การศึกษา 1/2556 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ในช่วงแรกใช้อาคารเรียนบริเวณโรงเรียนบ้านบางนอน ต่อมาเมื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสร้างเสร็จจึงย้ายมาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังเทศบาลตำบลบางนอน 2. โรงเรียนอนุบาลมี ๑ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลกิจติมาพร 3. โรงเรียนประถมศึกษามี ๒ แห่ง ได้แก่ 3.1 โรงเรียนบ้านบางนอน 3.2 โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์ 4. สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ มี 1 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคระนอง 4.2 สาธารณสุข 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 2. การสุขาภิบาล มีจำนวนครัวเรือนที่มีส้วมใช้ราดน้ำ ร้อยละ ๑๐๐ 4.3 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 1. มีป้อมยามตำรวจ จำนวน ๒ แห่ง (ป้อมหน้าวิทยาลัยเทคนิคและป้อมนายัง) 2. มีกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑๕ จำนวน ๑ แห่ง 3. มีกองร้อย อส. จ.รน. ที่ ๑ จำนวน ๑ แห่ง 5. ระบบบริการพื้นฐาน 5.1 การคมนาคมขนส่ง ๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรายทองแยกขวา (ถังน้ำ) หมู่ที่ 1 ๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางนอนใน-นายัง (เมาไม่ขับแยกซ้าย) หมู่ที่ 1 3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางนอนใน-นายัง 3 (บ่อนไก่แยกขวา) หมู่ที่ 1 4. โครงการก่อสร้างฝาตะแกรงเหล็กปิดรางระบายน้ำ ซอยทรายทอง หมู่ที่ 1 5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผาดาด (ยายนวย) หมู่ที่ 1 6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงโมทย์ หมู่ที่ 1 7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแม่ยิ้ม (แยกซ้าย) หมู่ที่ 1 8. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผาดาด (ยายนวย) หมู่ที่ 1 9. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางนอนใน-นายัง (บ่อนไก่แยกซ้าย) หมู่ที่ 1 10.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางนอนใน-นายัง 1 (เมาไม่ขับแยกซ้าย) หมู่ที่1 11.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายเสวก (แยกซ้าย) หมู่ที่ 1 12.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแม่หัด (แยกซ้าย) หมู่ที่ 1 13.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยภักดี 4 (ซอยโรตีบังกี) หมู่ที่ 2 14.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงเรียนเอกศิลป์(แยกซ้ายตรงข้ามร้านสแตนเลส) หมู่ที่2 15.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุทธาวรรณ 1 แยกขวา หมู่ที่ 2 16.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบำรุงสถาน 4 หมู่ที่ 2 17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบำรุงสถาน 3 เชื่อมซอยเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 2 18. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 2 19. โครงการปรับปรุงผิวถนน OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโยธาพัฒนา (แยกเพชรเกษม – เขาพริกไทย รน.ถ.2010) หมู่ที่ 2 20. โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบำรุงสถาน 3/1 หมู่ที่ 2 21. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบำรุงสถาน 3 (แยกซ้าย) หมู่ที่ 2 22. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเมืองทอง (แยกขวา) หมู่ที่ 2 23. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโยธาพัฒนา 2 (แยกขวา) หมู่ที่ 2 24. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหม่าบ้านเมืองระนอง 1 หมู่ที่ 2 25. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางปิดตอนบนรางวี ซอยบำรุงสถาน 3 (แยกซ้าย) หมู่ที่ 2 26. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางปิดตอนบนรางวี ซอยเมืองทอง (แยกขวา) หมู่ที่ 2 27. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางปิดตอนบนรางวี ซอยโยธาพัฒนา 2 (แยกขวา) หมู่ที่ 2 28. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางปิดตอนบนรางวี บริเวณสามแยกถนน เขาพริกไทย หมู่ที่ 2 29. โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมพร้อมปรับปรุงทางเท้าและประตูทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางนอน หมู่ที่ 3 30. โครงการปรับปรุงหลังคาป้อมยามตำรวจ บริเวณปากซอยขนส่ง หมู่ที่ 3 31. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปรางทิพย์ 2 หมู่ที่ 3 32. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเชื่อมถนนเพชรเกษม-ถนนผาดาด หมู่ที่ 3 33. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเหมืองรู หมู่ที่ 3 34. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเหมืองรู (แยกบ้านตาวร) หมู่ที่ 3 35. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางปิดตอนบนรางวี ซอยเชื่อมถนนเพชรเกษม- ผาดาด หมู่ที่ 3 36. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางปิดตอนบนรางวี ซอยหลังสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู หมู่ที่ 3 37. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางปิดตอนบนรางวี ซอยเหมืองรู หมู่ที่ 3 38. โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง 39. โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง 5.2 การไฟฟ้า หมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ทั้งตำบล แต่บางพื้นที่ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการเนื่องจากเป็นพื้นที่ห่างไกล และเพิ่งก่อสร้างใหม่ซึ่งทาง เทศบาล ได้ดำเนินการประสานงานกับการไฟฟ้าเพื่อดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า 5.3 การประปา ตำบลบางนอน จะใช้น้ำประปาบาดาลและประปาภูเขา (ฝายน้ำ) ส่วนในชุมชนและหมู่บ้าน ในเขตตัวเมืองก็จะใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งได้ทำการขยายเขตมาอย่างต่อเนื่อง 1. แหล่งน้ำธรรมชาติ มีแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตเทศบาลตำบลบางนอน ดังนี้ คือ ฝายน้ำล้นดาดพ่อตา จำนวน 1 สาย ลำคลอง จำนวน 1 สาย 2. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 1. สระน้ำ จำนวน 3 แห่ง 2. ฝาย จำนวน 3 แห่ง 3. บ่อน้ำตื้น จำนวน 1 แห่ง 4. บ่อน้ำบาดาล จำนวน 6 แห่ง 5. ถังน้ำหอสูง จำนวน 3 แห่ง 6. ระบบประปาหมู่บ้านขนาดกลาง จำนวน 3 แห่ง 7. ระบบประปาภูเขา จำนวน 2 แห่ง 5.4 โทรศัพท์ ปัจจุบันพบว่าโทรศัพท์สาธารณะไม่มีให้บริการ ประชากรส่วนใหญ่ทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ และครุภัณฑ์ 1. ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 2 แห่ง 2. บริษัทเคอรี่เอ็กเพรส 1 แห่ง 3. บริษัทแฟล็ช 1 แห่ง 3. สถานีโทรคมนาคมทางโทรทัศน์ 4 ช่อง 4. สถานีโทรคมนาคมทางวิทยุ 2 แห่ง (สถานีวิทยุองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย อ.ส.ม.ท. คลื่นวิทยุ 100.50 แมกกะเฮิร์ต และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สวท.ระนอง) 6. ระบบเศรษฐกิจ 6.1 การเกษตร ส่วนใหญ่ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีพื้นที่ทำการเกษตร 12,965 ไร่ 6.2 การประมง ทำการประมงเป็นอาชีพเสริม จำนวน 50 ครัวเรือน 6.3 การปศุสัตว์ ทำการปศุสัตว์จำนวน 449 ครัวเรือน (เช่น สุกร,โค แพะ, ไก่ไข่, ไก่เนื้อ, ฯลฯ) 6.4 การบริการ 1. ธนาคาร จำนวน 1 แห่ง 2. โรงแรม จำนวน 6 แห่ง 3. รีสอร์ท จำนวน 19 แห่ง 4. ปั๊มน้ำมันและก๊าซ จำนวน 4 แห่ง 5. โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 22 แห่ง 6. สถานีจ่ายไฟฟ้าย่อยขนาด 50 เมกกะวัตต์ จำนวน 1 สถานี 7. สำนักงานกองทุนสงเคราะห์สวนยาง จำนวน 1 แห่ง 8.สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง จำนวน 1 แห่ง 6.5 การท่องเที่ยว 1. วัดวารีบรรพต (วัดบางนอน) 2. สุสานเจ้าเมืองระนอง 6.6 อุตสาหกรรม 1. โรงน้ำแข็งวารีสมบูรณ์ จำกัด 12. บ.ระนองฮอนด้าร์ จำกัด 2. บจก.โกศลสถาปัตย์ 13. บจก.สยามวีพี ออโต้เซลล์ 3. บ.โกลเด้นซีฟู๊ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 14. บ.ภูมิชนกไอศรีม จำกัด 4. บ.กิจไพศาลคอนกรีต 15. บ.มิตรแท้-ชุมพรยานยนต์ จำกัด (มหาชน) 5. บจก.ธีรยศซีเมนต์ 16. โรงน้ำแข็งมานิตย์ระนอง 6. บ.สุขเรืองแก้วปลาป่น 2004 จำกัด 17. หจก.โรงผลิตพลาสติกมานิตย์ ระนอง 7. บ.สหประมงปลาป่นระนอง จำกัด 18. โรงงานน้ำแข็งแสนบริการ 8. บ.โรงน้ำแข็งไทยประดิษฐ์ 19. โรงงานน้ำดื่มระนอง 9. โรงงานผลิตลูกชิ้นหมู 20. โรงน้ำแข็ง ซอยทรายทอง 10. บ.อารีเอ็นระนองจำกัด 21. บริษัทคอนกรีตซีแพ็คระนอง 11. บ.ระนองออโตโมบิล จำกัด 22. บริษัทกิจไพศาลคอนกรีต ฯลฯ 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 1. กลุ่มทำกระเป๋าถัก 6.8 แรงงาน 7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 7.1 การนับถือศาสนา ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประมาณร้อยละ 90 นับถือศาสนาอิสลามประมาณร้อยละ 5 และศาสนาคริตส์ ประมาณร้อยละ 5 7.2 ประเพณีและงานประจำปี - 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น การทำไม้กวาดดอกอ้อ ภาษาถิ่นที่ใช้ คือ ภาษาใต้ 7.4 สินค้าพื้นเมืองและขอที่ระลึก อาหารทะเลแปรรูป เช่น ปลาหมึกแห้ง , ปลาเค็ม, ปลากระเบน ,กุ้งแห้ง, ผักเหลียง , ผักหวาน 8. ทรัพยากรธรรมชาติ 8.1 น้ำ มีฝนตกชุกเกือบตลอดปี 8.2 ป่าไม้ ป่าไม้ที่สมบูรณ์ มีไม้ที่สำคัญได้แก่ ไม้ยาง ไม้ตะเคียน ไม้กฐิน 8.3 ภูเขา ทิวเขาประมาณร้อยละ 70 ของพื้นที่ มีลักษณะพื้นที่ราบค่อนข้างน้อย ส่วนที่ลาดชันถึงภูเขาอยู่ทางทิศตะวันออกของตำบล พื้นที่ราบริมถนนเพชรเกษมเป็นพื้นที่ผ่านการทำเหมืองแร่มาก่อนจึงเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ (ขุมเหมือง) ร้อยละ 30 8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถาน ประกอบการ ตามลำดับ มีทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ก็ ได้แก่ ดิน น้ำ ต้นไม้ อากาศที่ไม่มีมลพิษ เนื่องจากว่าพื้นที่บางส่วนเป็นดินผสมกรวด หรือไม่ ก็ดินทราย แหล่งน้ำต้องอาศัยน้ำดิบจากแหล่งอื่น และน้ำฝน น้ำในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ำ ใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรได้เพิ่มขึ้น เพราะพื้นที่ ส่วนมากเป็นของประชาชน เอกชน ปัญหาด้านขยะ เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น การแก้ไขปัญหา เทศบาลได้จัดทำโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ โครงการคัดแยกขยะในชุมชน โครงการปลูกต้นไม้ ในวันสำคัญต่างๆ ในพื้นที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่น สวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ฯลฯ